Darmowa dostawa od 99 zł

Procedura składania skarg

Fragment regulaminu.
Pełny regulamin można znaleźć tutaj.

 1. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO WYKONANIA
  1. Gwarantujemy, że w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia Towarów na podstawie art. 7 Warunków, Towary są wolne od wad, w szczególności, że:
   1. posiadają cechy, które z Państwem uzgodniliśmy, a jeśli nie zostały wyraźnie uzgodnione, to takie, które podaliśmy w opisie Towaru lub których można się spodziewać ze względu na charakter Towaru;
   2. nadają się do celów, które podaliśmy lub do celów, które są typowe dla Towarów tego rodzaju
   3. odpowiadają jakości lub wykonaniu uzgodnionej próbki, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone na podstawie próbki
   4. mają odpowiednią ilość i wagę.
   5. spełniają wymagania nałożone na nie przez prawo.
   6. nie są obciążone prawami osób trzecich.
  2. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, tj. w szczególności gdy nie jest spełniony którykolwiek z warunków z art. 1, mogą Państwo powiadomić nas o takiej wadzie i skorzystać z uprawnień wynikających z wadliwego wykonania (tj. złożyć reklamację Towaru), wysyłając e-mail lub list na Nasze adresy wskazane w Naszych danych identyfikacyjnych. Mogą Państwo również skorzystać z udostępnionego przez Nas wzoru formularza do złożenia reklamacji, który stanowi załącznik nr 1 do Warunków. Korzystając z prawa do wadliwego wykonania, muszą Państwo wybrać sposób rozwiązania wady i nie mogą Państwo później zmienić tego wyboru, z wyjątkiem postanowień punktu 7.3, bez Naszej zgody. Rozstrzygniemy reklamację zgodnie z prawem do wadliwego wykonania, z którego Klient skorzystał. W przypadku, gdy Klient nie wybierze sposobu rozwiązania wady, będą mu przysługiwać prawa określone w klauzuli 7.4 nawet w sytuacji, gdy wadliwe wykonanie stanowiło istotne naruszenie Umowy.
  3. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie Umowy, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
   1. do usunięcia wady przez dostarczenie nowych Towarów bez wady lub przez dostarczenie brakującej części Towaru;
   2. do usunięcia wady poprzez naprawę Towarów;
   3. do uzyskania rozsądnego rabatu od Ceny;
   4. odstąpić od Umowy;
   5. Jeżeli zdecydują się Państwo na rozwiązanie problemu wady na podstawie a) lub b) i nie usuniemy wady w ten sposób w określonym przez nas rozsądnym terminie lub powiemy Państwu, że w ogóle nie usuniemy wady w ten sposób, przysługują Państwu prawa wynikające z c) i d), nawet jeżeli pierwotnie nie domagali się ich Państwo w ramach reklamacji. Jednocześnie, jeśli zdecydujesz się na usunięcie wady poprzez naprawę Towaru, a my stwierdzimy, że wada jest nieusuwalna, powiadomimy Cię o tym i będziesz mógł wybrać inny sposób usunięcia wady.
  4. Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi nieistotne naruszenie Umowy, przysługują Państwu następujące uprawnienia:
   1. do usunięcia wady przez dostarczenie nowych Towarów bez wady lub przez dostarczenie brakującej części Towaru;
   2. do usunięcia wady poprzez naprawę Towarów;
   3. rozsądny upust od Ceny.
   4. Jeżeli jednak nie usuniemy wady w terminie lub odmówimy jej usunięcia, mają Państwo prawo odstąpić od Umowy. Mogą Państwo również odstąpić od Umowy, jeżeli nie mogą Państwo prawidłowo korzystać z Towarów z powodu ponownego wystąpienia wad po naprawie Towarów lub jeżeli w Towarach występują liczne wady.
  5. W przypadku naruszenia istotnego lub nieistotnego nie mogą Państwo odstąpić od Umowy ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, chyba że mogą Państwo zwrócić Towary w stanie, w jakim je otrzymali. Nie dotyczy to następujących przypadków:   
   1. jeżeli nastąpiła zmiana stanu Towarów w wyniku kontroli mającej na celu wykrycie wady;
   2. jeżeli Towary były używane przed wykryciem wady;
   3. jeżeli niemożność zwrotu Towaru w stanie niezmienionym nie była spowodowana Państwa działaniem lub zaniechaniem,
   4. jeżeli Towar został przez Państwa sprzedany, zużyty lub zmieniony w zwykłym toku użytkowania przed stwierdzeniem wady; jeżeli jednak tylko część Towaru została sprzedana, zużyta lub zmieniona, to na Państwu spoczywa obowiązek zwrotu tej części Towaru, która może zostać zwrócona, w takim przypadku nie otrzymają Państwo zwrotu części Cen odpowiadającej Państwa korzyści z użytkowania tej części Towaru.
  6. W ciągu trzech dni od otrzymania reklamacji potwierdzimy Ci drogą mailową, że otrzymaliśmy reklamację, kiedy ją otrzymaliśmy i jaki jest szacunkowy czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji. Reklamację rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony za obopólnym porozumieniem między nami. W przypadku bezskutecznego upływu terminu możesz odstąpić od Umowy.
  7. O rozstrzygnięciu reklamacji poinformujemy Cię drogą mailową. Jeżeli reklamacja będzie uzasadniona, będą Państwo mieli prawo do zwrotu zasadnie poniesionych kosztów. Jesteś zobowiązany do udowodnienia tych kosztów, np. paragonami lub potwierdzeniami wysyłki. W przypadku, gdy wada została usunięta poprzez dostarczenie nowego Towaru, Państwa obowiązkiem jest odesłanie nam oryginalnego Towaru, przy czym my ponosimy koszty takiego odesłania.
  8. Realizacja uprawnień wynikających z wadliwego wykonania i reklamacji oferty specjalnej podlega przepisom § 1810 i nast. oraz § 1820 i nast. oraz § 2099 i nast. kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie konsumentów.
  9. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, Twoim obowiązkiem jest zgłoszenie i zastrzeżenie wady bez zbędnej zwłoki po tym, jak mogłeś ją stwierdzić, ale nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania Towaru.
  10. Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo skorzystać z uprawnień z tytułu wadliwego wykonania umowy w przypadku wady, która wystąpiła w Towarze konsumpcyjnym w ciągu 24 miesięcy od otrzymania Towaru.
  11. Postanowienia dotyczące uprawnień z tytułu wad nie mają zastosowania w przypadku:
   1. Towarów, które są sprzedawane po niższej Cenie, w przypadku wady, dla której uzgodniono niższą Cenę;
   2. zużycia Towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem;
   3. używanych Towarów z tytułu wady odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, jaki miały Towary w chwili ich przyjęcia przez Państwa;
   4. gdy wymaga tego charakter Towarów.